All for Joomla All for Webmasters

รูปพ่อเที่ยง ลายมืออาจารย์ป่อง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     เครื่องราง

ชื่อ                             :      รูปพ่อเที่ยง ลายมืออาจารย์ป่อง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2562

รับประกันราคา    :     7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     สาธิต หล่อเลิศรัตน์

วันออกบัตร           :     1/ 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ