All for Joomla All for Webmasters

เขี้ยวเสือกลวงหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เขี้ยวเสือกลวงหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2480

รับประกันราคา    :    35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     บุญเสริม   เหมะมินทร์

วันออกบัตร           :     10 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ