All for Joomla All for Webmasters

ไข่หินพญากาเผือก หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                  :     เครื่องราง

ชื่อ                            :     ไข่หินพญากาเผือก หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

อายุการสร้าง      :     พ.ศ.2516

รับประกันราคา   :     1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง       :     พระมหารักชาติ โพธิ์รักษา

วันออกบัตร          :     09/ 05 / 2562

วันหมดอายุ          :     ไม่มีวันหมดอายุ